Onze diensten

U kan beroep doen op onze fijne expertise:

 • 3D-machinesturing

  3D-machinesturing op GPS of total station zorgt voor een snellere en correctere uitvoering van uitgravingen, ophogingen, aanleg van wegenis, parkings, riolering,...

  De architectuurplannen omzetten naar 3D-plannen en machinesturingen is hierbij een cruciale stap, die wij met veel zorg en nauwkeurigheid op ons nemen. Dit steeds in nauw overleg met de klant/aannemer en architect/studiebureau.

  Hierbij denken we bij elk project mee met de klant om het project te optimaliseren, steeds rekening houdend met de technische kant van de zaak.


 • Opmeting

  De bestaande toestand van het perceel of het goed wordt gedetailleerd opgemeten en een opmetingsplan wordt opgemaakt. 
  Bij het bouwen of verbouwen van een woning kan een opmetingsplan als basis dienen, ook kunnen deze plannen aan een notaris worden bezorgd om deel uit te maken van een notariële akte.

 • Verkaveling

  Na opmeting van de bestaande toestand wordt een verkavelingsplan opgemaakt, de verschillende percelen worden ingetekend, de bebouwbare zones vastgelegd. Indien gewenst kan ook de wegenis voor de verkaveling worden uitgetekend. Verder wordt u bijgestaan bij het indienen van het verkavelingsdossier tot het bekomen van de verkavelingsvergunning.

 • Uitzetwerk

  Zowel bij het bouwen van een woning of industriegebouw als bij de aanleg van wegenis, parking of verhardingen is het van belang dat dit zorgvuldig wordt uitgezet. Ook hiervoor kan u beroep doen op onze diensten, zodat uw project zeker correct wordt ingeplant.

 • Grensbepaling

  Bij de aan-en verkoop van een goed is het van belang dat de grenzen éénduidig worden bepaald om zo discussies tussen koper, verkoper en aanpalende eigenaars te vermijden. Bij een grensbepaling worden de nodige opzoeken gedaan teneinde deze grenzen vast te leggen. Vervolgens wordt een proces-verbaal van afpaling opgemaakt dat door alle partijen wordt ondertekend ter erkenning van de vastgelegde grenzen. Op basis van dit pv kunnen de grenspunten op het terrein gematerialiseerd worden.

 • Volumebepaling

  Bij grondverzet is het vaak van belang te weten hoeveel m³ grond er zal aan- of afgevoerd worden. Om dit te bepalen wordt een voorafgaande niveaumeting van het terrein uitgevoerd. Op basis van dit terreinmodel en het projectmodel kan vervolgens het volume grondverzet bepaald worden. De niveauwijzigingen worden in kaart gebracht aan de hand van hoogtekaarten en dwarsprofielen. Verder kunnen de nodige documenten voor het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunningen worden aangeleverd. Ook het opmeten van stocks van grondstoffen, zoals zand, steenslag e.d. behoort tot onze diensten.

 • AS-builtplan

  Bij afloop van werken is het van belang deze in kaart te brengen. De uitgevoerde werken worden gedetailleerd opgemeten en op plan gezet, met, indien gewenst, aanduiding van oppervlaktes, lengtes en niveau's.

 • Schatting

  Het schatten van de waarde van een onroerend goed vraagt de nodige ervaring en kennis ter zake, er dient met verschillende factoren rekening gehouden te worden. Een schattingsverslag kan onder andere worden opgemaakt in het kader van een verkoop, nalatenschap, inbreng in een vennootschap, ...

 • Plaatsbeschrijving

  Zowel bij het verhuren van een goed, als vóór de start van werken (aan of in de buurt van uw goed), is het van belang een plaatsbeschrijving te laten opmaken. Hierbij wordt een verslag van de huidige toestand opgemaakt, gestaafd met foto's. Bij afloop van het huurcontract of bij het einde van de werken wordt opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. Een vergelijking van beide plaatsbeschrijvingen kan discussie in verband met ontstane schade vermijden.

 • Ontwerp aanleg wijngaard

  Bij het aanplanten van een wijngaard, is het van belang goed doordacht te werk te gaan, de planten staan er immers voor jaren.

  Hierbij dient rekening gehouden te worden met oriëntatie van het perceel, helling, voorschriften m.b.t.. tussenafstanden, keerstroken,... Maar zeker ook met een efficiënte bewerking.

  In nauw overleg met de klant gaan we op zoek naar de optimale terreinbezetting die al deze criteria combineert.

  In een volgende fase worden de planten en/of palen uitgezet op het terrein, of wordt een bestand opgemaakt voor eventuele machinale aanplant.

In dit digitale tijdperk moet
ook een landmeter zich innoveren.